T.Ü. KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

31 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29074

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, görevlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim Sorumlusu: Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi birim sorumlularını,

b) Çalışma Grubu: Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışma gruplarını,

c) Merkez: Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

e) Rektörlük: Trakya Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Öğrencilere iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, her öğrencinin piyasa nitelik ve gereklerine göre mesleki ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürütmek,

b) Kariyer planlamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için öğrencilere danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek,

c) Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Birim sorumlularının liderliğinde faaliyet ve etkinlikler planlamak,

b) Öğrenci ve çeşitli sektörlerde hizmet veren kuruluşları bir araya getirerek bilgi ve tecrübe aktarımı sağlayacak etkinlikler düzenlemek,

c) Staj ve iş imkânları hakkında öğrencilerin faydalanabileceği bir ilan havuzu oluşturarak işverenlerin kullanımına sunmak,

ç) Öğrencilere iş hayatı üzerine yönlendirici bilgi ve belgeler sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır;

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, geliştirilmesini ve çıkabilecek sorunların çözülmesini sağlamak,

b) Her dönem sonunda faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, ödenek ve personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Birim Sorumluları ve Çalışma Grupları ile düzenli olarak toplantılar yaparak düzenlenecek faaliyet ve etkinlikleri planlamak, çalışma programı hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Merkezce yapılacak etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak,

e) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

f) Rektör tarafından onaylanan Merkez bütçesini ve çalışma programını uygulamak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini üç yıl için Müdür yardımcısı olarak görevlendirip Rektörlüğe bildirir. Süresi dolan Müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi bitince Müdür yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdür yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcısı dâhil olmak üzere beş kişiden oluşur. Diğer üç üyeden biri Üniversite öğretim üyeleri arasından, diğer iki üye ise Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı şekilde görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdürün gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu toplantıya çağrılabilir. Yönetim Kurulu toplantısında kararlar oy birliği ile veya oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşmek,

c) Merkez tarafından planlanan etkinlik ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

d) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

Çalışma birimleri ve birim sorumluları

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Merkez bünyesinde çalışma birimleri oluşturulur. Her çalışma birimi için, ilgili alanda faaliyet gösteren Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından üç yıllığına birim sorumluları görevlendirilir. Birim sorumluları aynı usul ile görevden alınabilir, görev süresi bitenler tekrar görevlendirilebilir. Birim sorumluları; alanları ile ilgili çalışmaları koordine etmek, proje hazırlamak ve sonuçlandırmak ve çalışma birimlerindeki bilimsel ve idari alanda gerekli işleri yapmakla yükümlüdürler. Birim sorumluları kendi gelişimleri için kurslara, konferanslara ve eğitimlere katılabilir ve katılmış oldukları kurs, konferans ve eğitimlerin içeriğine uygun uygulamalar yapabilirler. Birim sorumluları Müdüre karşı sorumludur. Müdürün onayı ile birim sorumlusu yardımcıları görevlendirilebilir.

(2) Birim sorumluları; Merkez faaliyetlerini Üniversite bünyesindeki okullarda etkin bir şekilde yürütebilmek için her fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinden ve öğretim elemanlarından oluşur. Görevlendirmeyi yapan okul yönetimi birim sorumlularına ait unvan ve iletişim bilgileriyle birlikte Merkeze bildirilir. Birim sorumluluğu görevinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni birim sorumlusu aynı şekilde görevlendirilir. Birim sorumluları, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır. Ayrıca Müdür gerekli gördüğü hallerde birim sorumlularını toplantıya çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör yetkisinin bir kısmını veya tamamını Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Bu içerik 18.08.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 6467 kez okundu.